Endemi i subendemi Lovćena (II)

Endemi Lovćena, zajedno sa subendemima i lokalitetima na kojima se tokom terenskih istraživanja uspjelo da se popišu i mapiraju njihova staništa, od kojih su neka nova i do sada su bila nepoznata.