Endemi i subendemi Lovćena (II)

Endemi Lovćena, zajedno sa subendemima i lokalitetima na kojima se tokom terenskih istraživanja uspjelo da se popišu i mapiraju njihova staništa, od kojih su neka nova i do sada su bila nepoznata.
Velecvjetni rožac (Lat. Cerastium grandiflorum)
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

U daljem radu biće prikazani endemi Lovćena, zajedno sa subendemima i lokalitetima na kojima smo tokom terenskih istraživanja uspjeli da ih popišemo i mapiramo njihova staništa od kojih su neka nova i do sada su bila nepoznata. Takođe, navedeni subendemi su prisutni i na većini drugih planina u Crnoj Gori, ali ih zbog ograničenog prostora nećemo navoditi.

 1. Edraianthus wettsteinii Halácsy & Bald. subsp. lovcenicus E. Mayer & Blecic

CAMPANULACEAE

Opšte rasprostranjenje: CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Štirovnik-iznad sela Mirac).

Stanište: pukotine krečnjackih stijena

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1600 mnv.

Lokalitet (Zlatarice), novootkrivrni lokalitet – južne padine Velikog Babljaka (B. Proročić, A. Uskoković, V. Živanović)

Literatura:  Mayer, E. & Blecic, V. (1969), Lakušic, R. (1973b), Pulević, V. (2005), Petrovic, D. et al. (2008). Đurišić (2009), Proročić, Uskoković (2021)

 1. Minuartia graminifolia (Ard.) Jáv. subsp. clandestina (Portenschl.) Mattf. = Alsine clandestina (Portenschl.) A. Kerner, Arenaria clandestina Portenschl.

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BiH, Hr, Mk, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Štirovnik)

Stanište: kamenjari, pukotine stijena, rudine.

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1600 – 2300 mnv;

 1. Cerastium decalvans Schlosser & Vuk. subsp. decalvans = Cerastium lanigerum G. Clementi, Cerastium arvense var. lanigerum Vis., Cerastium tomentosum var. elongatum Pantocsek, Cerastium tomentosum subsp. lanigerum (Vis.) Stoj. & Stefanov

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, Gr, Mk, CG, Sl, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Štirovnik), (prim. aut. A. Uskoković. B. Proročić, Jezerski vrh)

Stanište: pukotine krečnjackih stijena i blokova (Amphoricarpetalia, Edraianthion jugoslavicii); sipari Bunion alpini, subalpske bukove šume (Fagetum subalpinum); krečnjacke livade i pašnjaci  Elyno-Seslerietea (Seslerietalia juncifoliae, Seslerietum giganteae-caricetosum ferruginei, Seslerietum giganteae-caricetosum-humilis, Seslerietum giganteae subass. caricetosum ferruginei, Campanulion albanici, Crepidi-Centauretum kotschianae, Poeto-Potentilletum montenegrinu, Elyno-Edraianthetum alpinii,); vrištine (Hyperici-Vaccinietum montenegrinum subass. geranietosum silvatici); šume munike (Pinetum heldreichii); Edraiantho-Dryadetum, Agrosti-Scleranthetum neglecti; Ranunculo- Helianthemetum nitide;

Geološka podloga: karbonat (slojeviti krečnjaci i rožnaci), porfiri i porfiriti (rijetko), silikat (rijetko)

Nadmorska visina: 1400 – 2530 mnv

 1. Cerastium grandiflorum Waldst. & Kit. = Cerastium grandiflorum var. lasiostemon, Cerastium grandiflorum f. hecuravense Corr

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, CG, BH, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: M: Boka Kotorska (Tušupi), Kotor (brdo Sv. Ivan); SM: Lovćen

(Babljak, Štirovnik, Njeguši, Torinje, Brajići, Jezerski vrh, put za Cetinje-ka vrhu, Treštenik, planine iznad Kotora)

Stanište: pukotine krečnjackih stijena Edraianthion (Campanulo-Molkeetum petraeae, Edraianthetum pivae, Moltkietum petraeae), subalpski pašnjaci-Seslerietalia juncifoliae; subalpske bukove šume (Fagetum subalpinum); pašnjacki kamenjari montanog pojasa, sipari, rudine, tocila.

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 300 – 2523 mnv

 1. Cerastium ligusticum Viv. subsp. trichogynum (Moschl) P.D. Sell & Whitehead = Cerastium campanulatum Viv., Cerastium trichogynum Moschl

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, CG, BH, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  Lovćen (Ivanova Korita, Majin vrh, Majstori, Krstac).

Stanište: primorske šume sladuna i cera Quercion petreae-cerris (Quercetum cerridis mediterraneomontanum); pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Micromerio julianae-Ramondaetum serbicae), submediteranski pašnjacki kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); kamenjar žukve i primorske kleke,

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 150 – 860 mnv

 1. Cerastium malyi (Georgiev) Niketic subsp. malyi = Cerastium moesiacum sensu auct non Friv., Cerastium moesiacum f. dimoniei Borza, Cerastium orbelicum subsp. malyi Georgiev

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Bu, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Jezerski vrh) (prim.aut. A. Uskoković. B. Proročić, Štirovnik)

Stanište: smrceve šume (Picetum excelsae); bijeloborove šume (Pinetum sylvestris); primorske munikine šume (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum); šume subalpijske bukve (Fagetum subalpinum); pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Potentillo-Daphneetum malyanae, Micromerio- Dianthetum kitaibeli), termofilna tocila (Thalictro elati-Geranietum macrorhizi); alpski silikatni pašnjaci Seslerion comosae (Nardetum subalpinum montenegrinumfestucetosum spadiceae, Nardetum subalpinum montenegrinum -agrostidetosum rupestris (trifolietosum repentis, Genisto-Festucetum spadiceae, Genisto-Festucetum spadiceaeplantaginetosum albanici, Genisto-Festucetum spadiceae-hypochoeretosum koritnicensis Festucetum variae montenegrinum-seslerietosum comosae, Festucetum variae montenegrinum-poetosum violaceae); subalpski i alpski karbonatni pašnjaci Oxytropidion dinaricae (Carici-Crepidetum dinarici subass. trifolietosum norici, Carici-Crepidetum dinarici subass. typicum, Caricio-Crepidetum dinarici subass. helianthemetosum alpestri, Seslerietum tenuifoliae montenegrinum subass. potentilletosum tridentinae, Seslerietum tenuifoliae montenegrinum subass. globularietosum bellidifoliae, Festuco- Alchemilletum serbicae), sipari, sniježnici, livade, visokoplaninske livade, rudine, pašnjaci, oko potoka u podnožju, nekošene livade, planinski suvati, ruderalno

Geološka podloga: karbonat i silikati

Nadmorska visina: 550 – 2487 mnv

 1. Dianthus ciliatus Guss. subsp. dalmaticus (Celak) Hayek = Dianthus dalmaticus Celak

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, CG, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: M: Bar, Boka Kotorska (Kotor, okolina Kotora, Vrmac), Lovćen (Mirac, Njeguši, Brajici, Obzovica, Vališta),

Stanište: pukotine krecnjackih stijena (Edraianthetum pivae), pašnjacki kamenjari (Genisto-

Globularietum), stijene, grabove šikare, bukove šume

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 850 – 1150 mnv

 1. Dianthus cruentus Griseb. subsp. cruentus = Dianthus calocephalus Bald. non Boiss., Dianthus holzmanianus Heldr. & Hausskn., Dianthus lateritius Halács

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Bu, GR, MK, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši), (prim. aut. A. Uskoković, B. Proročić, Trešnja, Vuči do, Međuvršje) Katunska nahija (Velestovo);

Stanište: subalpske mezofilne livade-Pancicion (Ranunculo-Pancicietum serbicae-asphodeletosum

albi, Ranunculo-Pancicietum serbicae-typicum, Ranunculo-Pancicietum serbicae-poetosum alpinae); alpske krečnjacke livade i pašnjaci Oxytropidion dinaricae (Crepidi-Centauretum kotschyanae, Seslerietum giganteae-caricetosum ferruginei, Seslerietum giganteae-caricetosum humilis)

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 700 – 1900 mnv

 1. Dianthus integer Vis. subsp. integer = Dianthus nicolai G. Beck, Dianthus petraeus subsp. integer (Vis.) Tutin, Dianthus prenjus G. Beck

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: BH, HR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši, Lovcen),

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Edriantho-Dianthetum nicolai); subalpski

kamenjari, travnata staništa.

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 700 – 2200 mnv

 1. Dianthus sylvestris Wulfen subsp. bertisceus Rech. fil.

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, MK, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM:  Lovćen (Štirovnik, Njeguši),

Stanište: alpski karbonatni pašnjaci Oxytropidion dinaricae; pukotine krecnjackih stijena

Amphoricarpion autariati (Centaureo incomptae-Asteretum belidiastri, Trinio-Euphoribietum

subhastatae)

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 540 – 1850 mnv

 1. Dianthus sylvestris Wulfen subsp. nodosus (Tausch) Hayek = Dianthus nodosus Tausch

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, BH, HR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši),

Stanište: pašnjacki kamenjari mediteransko montanog pojasa-Saturejon subspicatae, šumarci

bjelograba (Carpinion orientalis) šikara cera (Quercetum cerris)

Geološka podloga: karbonat (dolomit-dolomitizirani krecnjak)

Nadmorska visina: 885 – 915 mnv

 1. Heliosperma tommasinii (Vis.) Rchb. = Silene tommasinii Vis., Silene quadridentata subsp. tommasinii (Vis.) Neumayer

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori SM: Lovćen (Njeguši, Babljak, Štirovnik, Jezerski vrh, Stare Lazine, Šanik, Trešnja, Kapa, Bogojeva Glava, Valjac rupe, Gojanove grede, Goli hrt), Cetinje.

Stanište: pukotine stijena-Asplenietea rupestris (Campanulo-Moltkeetum petraeae), osojni kamenjari, tocila

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 850 – 1759 mnv

 1. Silene reichenbachii Vis. subsp reichenbachii

CARYOPHYLLACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH, HR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bjeloši, Ivanova Korita, Kapa, Bukovica),

Katunska nahija (Čevo). (Prim. aut. Široko rasporstranjena na području Lovćena)

Stanište: mediteransko-montani pašnjacki kamenjari Saturejon subspicatae (Genisto-Globularietum), uz puteve

Geološka podloga: karbonat (dolomit-dolomitizirani krecnjak)

Nadmorska visina: 910 – 1200 mnv

 1. Ranunculus concinnatus Schott = Ranunculus croaticus Schott, Ranunculus oreophilus subsp. concinnatus (Schott) Hayek, Ranunculus oreophilus subsp. croaticus (Schott) Hayek

RANUNCULACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BiH, HR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Jezerski Vrh, Međuvršje, Štirovnik )

Stanište: subalpski krecnjacki pašnjaci Oxytropidion dinaricae (Festuco-Alchemilletum serbicae,

Seslerietum-tenuifoliae montenegrinum-potentilletosum tridentinae); na tocilima, u bukovim šikarama; stjenovita mjesta oko sniježnika

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1900 – 2040 mnv

 1. Corydalis blanda Schott subsp. blanda = Corydalis pseudo-cava Pant.

PAPAVERACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, CG, HR, GR, MK

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Ivanova Korita).

Stanište: planinske livade

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. incisa Lidén = Corydalis balcanica sensu Adamovic, Corydalis densiflora auct. non C. Presl, Corydalis solida subsp. densiflora auct. non (C. Presl) Hayek

PAPAVERACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, BU, GR, MK, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Bjeloške paprati, Cetinje),

Stanište: pukotina stijena; bukova šuma; sipari u alpskom pojasu

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 850 – 2400 mnv

Napomena: Nalazi na Lovćenu moraju biti provjereni u herbaru i na terenu.

 1. Pseudofumaria alba (Miller) Lidén subsp. leiosperma (Conrath) Lidén = Corydalis leiosperma Conr., Corydalis ochroleuca subsp. leiosperma (Conr.) Hayek, Corydalis ochroleuca var. longibracteata Rohlena

PAPAVERACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, HR, MK, CG, SrR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen

Stanište: krečnjacki subalpski sipari-Arabidetalia flavescentis (Driypidi-Silenetum marginatae); pukotine stijena;

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 250 – 2400 mnv

 1. Erysimum linariifolium Tausch = Erysimum linearifolium auct. non Moench, Erysimum sylvestre subsp. linearifolium (Tausch) Hayek, Erysimum sylvestre var. linearifolium G. Beck

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, GR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik, Dolovi, Gornic, Trešnja, Veliki Bostur, Bukovica). (Prim. aut. Široko rasprostranjen na području Lovćena)

Stanište: pukotine stijena-Edraianthion (Moltkeo-Galietum baldaccii, Geranio dalmatici- Ramondaetum serbicae); šikare primorskih krajeva-Paliuretea (Paliurion adriaticum) (Rhamno

intermediae-Paliuretum), šumarci i šikare crnog i bijelog graba-Ostryo-Carpinion orientalis (Rusco-

Carpinetum orientalis quercetosum) mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari-

Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); stijene i sipari, šikara sa mirtom, erikom i

primorskom klekom na rudinama, rubovi bukovih šuma i šikara;, kamenjar sa Phlomisom

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 20 – 1400 mnv

 1. Cardamine montenegrina Jar. Kucera, Lihová & Marhold

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši)

Stanište: pukotine krečnjackih stijena i sjenoviti sipari

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 423 – 919 mnv

 1. Berteroa gintlii Rohlena

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH?

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Brajici). (Prim. aut. Od 1970-1972, godine kada je zadnji put zabilježena od strane Koviljke Tomić-Stanković do danas nije potvrđena. Neophodna nova terenska istraživanja)

Stanište: kamenjari, uz zidine, na rubu šikara crnoga graba

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1000 mnv

 1. Viola pseudaetolica Tomovic, Melovski & Niketić = Viola aetolica Boiss. & Heldr., Viola saxatilis subsp. aetolica (Boiss. & Heldr.) Hayek p. p.

VIOLACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL,? BiH, ? BU, Mk, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bjeloši, Dubovik, Cetinje)

Stanište:, sipari (Drypetea spinosae); acidofilni subalpski pašnjaci (Seslerietalia comosae); molikine šume (Pinetum peucis); alpski žbunjaci (Juniperion sibiricae); livade, livade u bukovoj šumi, u šikarama, uz međe

Geološka podloga: karbonat i silikat

Nadmorska visina: 800 – 1950 mnv

 1. Linum alpinum Jacq. subsp. laeve (Scop.) Nyman

LINACEAE

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Cetinje (iznad Cetinja), Lovćen

Stanište: subalpski i alpski pašnjaci

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 2300 mnv

 1. Polygala croatica Chodat = Polygala pyxophylla (Ave-Lall.) Reichenb., Polygala alpestris sensu Fl. Srbije non Reichenb., Polygalaalpestris subsp. croatica (Chodat) Hayek, Polygala calcarea subsp. croatica (Chodat)

Graebner

POLYGALACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BiH, Hr, GR,? IT, MK, CG, SR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Ivanova korita-Majstori, Kapa).

Stanište: šuma cera (Quercetum cerris); mediteransko, montane munikine šume (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum); subalpske i alpske krečnjacke livade-Campanulion albanicae(Caricio- Crepidetum-dinarici-typicum,Caricio-Crepidetum-dinarici-trifolietosum norici, Festuco- Alchemilletum serbicae, Ranunculo-Helianthemetum nitide); alpske krečnjacke rudine-Oxytropidion dinaricae (Seslerietum tenuifoliae-montenegrinum-potentilletosum tridentinae); subalpske acidofilne livade-Jasinion orbiculatae (Chamaespartio-Hieracietetum pilosellae); stijene, na kamenjaru u šumi bukve, u prorijđenoj bukovoj šikari; obrasli sipar, rudine, subalski i alpski pašnjaci i livade.

Geološka podloga: karbonat (najčešće), fliš (rijeđe)

Nadmorska visina: 700 – 1860 mnv

Endemi i subendemi Nacionalnog parka “Lovćen”

Endemi i subendemi Lovćena (III)

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.