Endemi i subendemi Nacionalnog parka “Lovćen” (V)

Uprkos brojnim florističkim i taksonomskim radovima, do danas nije urađena detaljna studija o balkanskoj endemičnoj flori u Crnoj Gori.
fritillaria gracilis
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

 1. Centaurea glaberrima Tausch subsp. glaberrima= Centaurea maculata Rchb. non Lam., Centaurea punctata Vis., Centaurea virgata Host non Lam.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH, HR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Brajići, Obzovica, Čulice), Cetinje.

Stanište: mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-

Salvietum officinalis); sušni pašnjaci

Geološka podloga: dolomit-dolomitizirani krečnjak

Nadmorska visina: 100 – 1200 mnv

 1. Centaurea incompta Vis.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH, HR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Štirovnik, Njeguši, Šanik).

Stanište: obod hrastovih šuma Quercion petraeae-cerris (Quercetum cerridis mediterraneomontanum); pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Edraianthetum pivae) i Amphoricarpion (Centaureo incomptae-Asteretum bellidiastri); livada; planinski krševi; na rudinama i pašnjacima;

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 540 – 1400 mnv

 1. Centaurea nicolae Bald.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH, HR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bogojeva glava).

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Hieracio-Ramondietum serbicae, Galio-

Ramondietum); šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum);

šikara cera; livada; sušni brežuljci; kamenjari

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 500 – 1200 mnv

 1. Leontodon crispus Vill. subsp. rossianus (Degen & Lengyel) Hayek

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, HR, GR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši-Velji vrh).

Stanište: kamenjari

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Crepis pantocsekii (Vis.) Latzel

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH?, HR?

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Obzovica, Bukovica, Goli Hrt, Njeguši), Cetinje.

Stanište: na livadama, ledinama i međama; kamenjar; krecnjačke stijene

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 1400 mnv

 1. Hieracium baldaccianum Bald. = Hieracium waldsteinii subsp. baldaccianum (Bald.) Zahn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, BU, HR, GR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši, Šanik).

Stanište: pukotine stijena

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium brandisii Freyn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Šanik).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 280 – 1500 mnv

 1. Hieracium cernagorae Zahn subsp. krstacense (K. Malý & Zahn) Greuter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši).

Stanište: u kršu

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium cernagorae Zahn subsp. pseudotommasinii (Rohlena & Zahn) Greuter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium chlorophyton Hayek subsp. marchesettianum (Zahn) Greuter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium gymnocephalum Pant. subsp. gymnocephalum = Hieracium gymnocephalum susbp. orieni (A. Kerner) Murr & Zahn, Hieracium orieni A. Kerner,

Hieracium waldsteinii susbp. orieni (A. Kerner) Freyn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, GR, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori, SM: Lovćen.

Stanište: krečnjačke stijene i sipari u subalpskom i alpskom pojasu

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1200 – 1600 mnv

 1. Hieracium heterogynum (Froelich) Gutermann subsp. heterogynum= Crepis heterogyna Froel., Hieracium glaucum var. stuppeum Vis., Hieracium saxatile var.

stupposum Reichenb., Hieracium stuppeum Griseb., Hieracium stupposum (Reichenb.) Reichenb. fil.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, BU, HR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bukovica).

Stanište: karbonatne stijene u zoni crnog graba

Geološka podloga: karbonat (krečnjaci, dolomit-dolomitizirani krečnjak)

Nadmorska visina: 580 – 915 mnv

 1. Hieracium heterogynum (Froelich) Gutermann subsp. substupposum

(Rohlena & Zahn) Greuter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje:

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Vučji Do).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium macrodon Nägeli & Peter subsp. macrodon

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Štirovnik-Prijevor, Goli hrt).

Stanište: montani i subalpski pojas

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium macrodon Nägeli & Peter subsp. pseudomacrodon (Rohlena &

Zahn) Zahn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Valac rupe).

Stanište: stijene i sipari subalpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium macrodontoides (Zahn) Zahn subsp. macrodontoides

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, CG, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši), Cetinje.

Stanište: stijene i kamenjari montanog i subalpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 700 – 1300 mnv

 1. Hieracium mokragorae (Nägeli & Peter) Nägeli & Peter= Hieracium pannosum subsp. mokragorae Nägeli & Peter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BH, BU, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen

Stanište: pukotine stijena

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium pichleri A. Kerner subsp. adamovicii Sagorski & Zahn= Hieracium pannosum subsp. pichleri (A. Kerner) Freyn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen.

Stanište: stijene i sipari alpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium pichleri A. Kerner subsp. chloripedunculatum (Rohlena & Zahn)

Zahn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium pichleri A. Kerner subsp. pichleri

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, HR, SM

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen.

Stanište: stijene i sipari

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium plumulosum A. Kern.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Šanik, Štirovnik).

Stanište: mediteranske i submediteranske zajednice pukotina karbonatnih stijena Centaureo-

Portenschlagiellion (Campanulo-Moltkeetum petraeae), pukotine karbonatnih stijena montanog

pojasa Edraianthion (Geranio-Ramondaetum serbicae Moltkeetum petraeae) i subalpskog pojasa

Amphoricarpion autariati (Micromerietum croaticae, Micromerio-Dianthetum kitaibeli, Potentilletum persicinae, Saxifragetum rochelinae, Seslerio-Saxifragetum crustatae) termofilni sipari Stipetalia calamagrostis (Stipetum calamogrostidis)

Geološka podloga: karbonat (kompaktni krečnjak, dolomit)

Nadmorska visina: 155 – 1650 mnv

 1. Hieracium suborieni (Zahn) P. D. Sell & C. West = Hieracium waldsteinii subsp. suborieni Zahn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Štirovnik, Zverinačke rupe).

Stanište: na rudinama;

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium thapsiforme Ascherson & Kanitz = Hieracium thapsoides Pancic, Hieracium waldsteinii subsp. thapsiforme (Ascherson & Kanitz)

Freyn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: Z: Orjen (Bijela Gora); SM: Lovcen (Štirovnik), Katunska nahija

(Čevo).

Stanište: osojni krši

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 1000 mnv

 1. Hieracium thapsiformoides K. Malý

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, CG, HR, GR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši);

Stanište: pukotine stijena i sipari

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 1050 mnv

 1. Hieracium tommasinianum K. Malý subsp. tommasinianum = Hieracium tommasinii Rchb. fil.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, BU, HR, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši), Cetinje (Kosa, Cuce).

Stanište: stijene i sipari montanog i subalpskog pojasa

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Allium guttatum Steven subsp. dalmaticum (A. Kerner ex Janchen) Stearn = Allium dalmaticum A. Kerner ex Janchen

LILIACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, ?BU, HR, GR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Čulice, Orlov

krš). Stanište: livada; šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum); šikara bijelog i crnog graba Ostryo-Carpinion orientalis; mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salviteum officinalis); suve livade Bromion erecti sa

(Chrysopogon gryllus);

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 30 – 850 mnv

 1. Lilium bosniacum (Beck) Fritsch

LILIACEAE

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: S SM: Lovćen.

Stanište: zajednice bora krivulja Pinion mugi (Pinetum mugi montenegrinum)

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1650 – 1750 mnv.

 1. Fritillaria messanensis Rafin. subsp. gracilis (Ebel) Rix = Fritillaria gracilis (Ebel) Ascherson & Graebner, Fritillaria illyrica G. Beck, Fritillaria messanensis var. neglecta Parl., Fritillaria messanensis sensu Vis. non Rafin, Fritillaria neglecta

Parl., Lilium gracile Ebel

LILIACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, ? SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši), Cetinje

Stanište: šumarci ili šikare bjelograbica i crnog graba Ostryo-Carpinion orientalis (Seslerio-

Ostryetum carpinifoliae, Rusco-Carpinetum orientalis) šikara cera Quercion petraeae-cerris; šikara

bijelograbica Carpinion orientalis; primorske zajednice sladuna Quercion frainetto (Rusco-

Quercetum frainetto-cerris)

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 50 – 950 mnv

 1. Scilla lacusicii (Šilic) Speta

LILIACEAE

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši), Cetinje

Stanište: kamenjari u bukovim šumama

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1100 mnv

 1. Crocus dalmaticus Vis. = Crocus reticulatus sensu Ascherson & Graebner non Steven ex Adams, Crocus reticulatus var.

dalmaticus (Vis.) Herb., Crocus variegatus sensu Rohlena non Hoppe & Hornsch.

IRIDACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, CG, SR

Rasprostanjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen.

Stanište: degradirana šuma bjelograbića Carpinion orientalis (Carpinetum orientalis); šumarci

bjelograbica i crnog graba Ostryo-Carpinion orientalis (Rusco-Carpinetum orientalis); mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); šume

sladuna Quercion frainetto (Castaneo-Quercetum submediteraneum); maslinjak; kamenjar

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 220 – 600 mnv

 1. Sesleria robusta Schoot subsp. robusta= Sesleria nitida Ten.

GRAMINEAE (POACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH, HR

Rasprostanjenje u Crnoj Gori; SM: Lovćen (Njeguši)

 1. PINUS HELDREICHII Christ

Fam. borovke (Pinaceae)

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH, SR, MA,

Stanište: najčešće naseljava strme, kamenite i stjenovite terene subalpskog pojasa, te u tom pogledu nema premca. To su mjesta gdje surovost planinskog klimata dolazi do najvećeg izražaja. Obrazuje čiste ili miješane sastojine s drugim četinarskim i lišćarskim vrstama.

Geološka podloga: karbonatna

Nadmorska visdina: 1300-2000 mnv

Rsprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Jezerski vrh, Štirovnik (prim. aut. A. Uskoković, B. Proročić, V. Živanović; – Vuči do, Bižaljevac, Kuk. )

Endemi i subendemi Nacionalnog parka “Lovćen”

Endemi i subendemi Lovćena (II)

Endemi i subendemi Lovćena (III)

Endemi i subendemi Lovćena (IV)

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.