Endemi i subendemi Nacionalnog parka “Lovćen” (V)

Uprkos brojnim florističkim i taksonomskim radovima, do danas nije urađena detaljna studija o balkanskoj endemičnoj flori u Crnoj Gori.
fritillaria gracilis
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

 1. Centaurea glaberrima Tausch subsp. glaberrima= Centaurea maculata Rchb. non Lam., Centaurea punctata Vis., Centaurea virgata Host non Lam.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH, HR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Brajići, Obzovica, Čulice), Cetinje.

Stanište: mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-

Salvietum officinalis); sušni pašnjaci

Geološka podloga: dolomit-dolomitizirani krečnjak

Nadmorska visina: 100 – 1200 mnv

 1. Centaurea incompta Vis.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH, HR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Štirovnik, Njeguši, Šanik).

Stanište: obod hrastovih šuma Quercion petraeae-cerris (Quercetum cerridis mediterraneomontanum); pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Edraianthetum pivae) i Amphoricarpion (Centaureo incomptae-Asteretum bellidiastri); livada; planinski krševi; na rudinama i pašnjacima;

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 540 – 1400 mnv

 1. Centaurea nicolae Bald.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH, HR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bogojeva glava).

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Hieracio-Ramondietum serbicae, Galio-

Ramondietum); šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum);

šikara cera; livada; sušni brežuljci; kamenjari

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 500 – 1200 mnv

 1. Leontodon crispus Vill. subsp. rossianus (Degen & Lengyel) Hayek

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, HR, GR

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši-Velji vrh).

Stanište: kamenjari

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Crepis pantocsekii (Vis.) Latzel

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH?, HR?

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Obzovica, Bukovica, Goli Hrt, Njeguši), Cetinje.

Stanište: na livadama, ledinama i međama; kamenjar; krecnjačke stijene

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 1400 mnv

 1. Hieracium baldaccianum Bald. = Hieracium waldsteinii subsp. baldaccianum (Bald.) Zahn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, BU, HR, GR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši, Šanik).

Stanište: pukotine stijena

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium brandisii Freyn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Šanik).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 280 – 1500 mnv

 1. Hieracium cernagorae Zahn subsp. krstacense (K. Malý & Zahn) Greuter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši).

Stanište: u kršu

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium cernagorae Zahn subsp. pseudotommasinii (Rohlena & Zahn) Greuter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium chlorophyton Hayek subsp. marchesettianum (Zahn) Greuter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium gymnocephalum Pant. subsp. gymnocephalum = Hieracium gymnocephalum susbp. orieni (A. Kerner) Murr & Zahn, Hieracium orieni A. Kerner,

Hieracium waldsteinii susbp. orieni (A. Kerner) Freyn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, GR, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori, SM: Lovćen.

Stanište: krečnjačke stijene i sipari u subalpskom i alpskom pojasu

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1200 – 1600 mnv

 1. Hieracium heterogynum (Froelich) Gutermann subsp. heterogynum= Crepis heterogyna Froel., Hieracium glaucum var. stuppeum Vis., Hieracium saxatile var.

stupposum Reichenb., Hieracium stuppeum Griseb., Hieracium stupposum (Reichenb.) Reichenb. fil.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, BU, HR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bukovica).

Stanište: karbonatne stijene u zoni crnog graba

Geološka podloga: karbonat (krečnjaci, dolomit-dolomitizirani krečnjak)

Nadmorska visina: 580 – 915 mnv

 1. Hieracium heterogynum (Froelich) Gutermann subsp. substupposum

(Rohlena & Zahn) Greuter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje:

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Vučji Do).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium macrodon Nägeli & Peter subsp. macrodon

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Štirovnik-Prijevor, Goli hrt).

Stanište: montani i subalpski pojas

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium macrodon Nägeli & Peter subsp. pseudomacrodon (Rohlena &

Zahn) Zahn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Valac rupe).

Stanište: stijene i sipari subalpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium macrodontoides (Zahn) Zahn subsp. macrodontoides

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, CG, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši), Cetinje.

Stanište: stijene i kamenjari montanog i subalpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 700 – 1300 mnv

 1. Hieracium mokragorae (Nägeli & Peter) Nägeli & Peter= Hieracium pannosum subsp. mokragorae Nägeli & Peter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BH, BU, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen

Stanište: pukotine stijena

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium pichleri A. Kerner subsp. adamovicii Sagorski & Zahn= Hieracium pannosum subsp. pichleri (A. Kerner) Freyn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen.

Stanište: stijene i sipari alpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium pichleri A. Kerner subsp. chloripedunculatum (Rohlena & Zahn)

Zahn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik).

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium pichleri A. Kerner subsp. pichleri

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, HR, SM

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen.

Stanište: stijene i sipari

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium plumulosum A. Kern.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Šanik, Štirovnik).

Stanište: mediteranske i submediteranske zajednice pukotina karbonatnih stijena Centaureo-

Portenschlagiellion (Campanulo-Moltkeetum petraeae), pukotine karbonatnih stijena montanog

pojasa Edraianthion (Geranio-Ramondaetum serbicae Moltkeetum petraeae) i subalpskog pojasa

Amphoricarpion autariati (Micromerietum croaticae, Micromerio-Dianthetum kitaibeli, Potentilletum persicinae, Saxifragetum rochelinae, Seslerio-Saxifragetum crustatae) termofilni sipari Stipetalia calamagrostis (Stipetum calamogrostidis)

Geološka podloga: karbonat (kompaktni krečnjak, dolomit)

Nadmorska visina: 155 – 1650 mnv

 1. Hieracium suborieni (Zahn) P. D. Sell & C. West = Hieracium waldsteinii subsp. suborieni Zahn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Štirovnik, Zverinačke rupe).

Stanište: na rudinama;

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Hieracium thapsiforme Ascherson & Kanitz = Hieracium thapsoides Pancic, Hieracium waldsteinii subsp. thapsiforme (Ascherson & Kanitz)

Freyn

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: Z: Orjen (Bijela Gora); SM: Lovcen (Štirovnik), Katunska nahija

(Čevo).

Stanište: osojni krši

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 1000 mnv

 1. Hieracium thapsiformoides K. Malý

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, CG, HR, GR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši);

Stanište: pukotine stijena i sipari

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 1050 mnv

 1. Hieracium tommasinianum K. Malý subsp. tommasinianum = Hieracium tommasinii Rchb. fil.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, BU, HR, SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši), Cetinje (Kosa, Cuce).

Stanište: stijene i sipari montanog i subalpskog pojasa

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Allium guttatum Steven subsp. dalmaticum (A. Kerner ex Janchen) Stearn = Allium dalmaticum A. Kerner ex Janchen

LILIACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, ?BU, HR, GR, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Čulice, Orlov

krš). Stanište: livada; šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum); šikara bijelog i crnog graba Ostryo-Carpinion orientalis; mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salviteum officinalis); suve livade Bromion erecti sa

(Chrysopogon gryllus);

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 30 – 850 mnv

 1. Lilium bosniacum (Beck) Fritsch

LILIACEAE

Opšte rasprostranjenje: BiH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: S SM: Lovćen.

Stanište: zajednice bora krivulja Pinion mugi (Pinetum mugi montenegrinum)

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1650 – 1750 mnv.

 1. Fritillaria messanensis Rafin. subsp. gracilis (Ebel) Rix = Fritillaria gracilis (Ebel) Ascherson & Graebner, Fritillaria illyrica G. Beck, Fritillaria messanensis var. neglecta Parl., Fritillaria messanensis sensu Vis. non Rafin, Fritillaria neglecta

Parl., Lilium gracile Ebel

LILIACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, ? SM, CG, SR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši), Cetinje

Stanište: šumarci ili šikare bjelograbica i crnog graba Ostryo-Carpinion orientalis (Seslerio-

Ostryetum carpinifoliae, Rusco-Carpinetum orientalis) šikara cera Quercion petraeae-cerris; šikara

bijelograbica Carpinion orientalis; primorske zajednice sladuna Quercion frainetto (Rusco-

Quercetum frainetto-cerris)

Geološka podloga: nema podataka

Nadmorska visina: 50 – 950 mnv

 1. Scilla lacusicii (Šilic) Speta

LILIACEAE

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH, HR

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši), Cetinje

Stanište: kamenjari u bukovim šumama

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1100 mnv

 1. Crocus dalmaticus Vis. = Crocus reticulatus sensu Ascherson & Graebner non Steven ex Adams, Crocus reticulatus var.

dalmaticus (Vis.) Herb., Crocus variegatus sensu Rohlena non Hoppe & Hornsch.

IRIDACEAE

Opšte rasprostranjenje: AL, BiH, HR, CG, SR

Rasprostanjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen.

Stanište: degradirana šuma bjelograbića Carpinion orientalis (Carpinetum orientalis); šumarci

bjelograbica i crnog graba Ostryo-Carpinion orientalis (Rusco-Carpinetum orientalis); mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); šume

sladuna Quercion frainetto (Castaneo-Quercetum submediteraneum); maslinjak; kamenjar

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 220 – 600 mnv

 1. Sesleria robusta Schoot subsp. robusta= Sesleria nitida Ten.

GRAMINEAE (POACEAE)

Opšte rasprostranjenje: AL, CG, BiH, HR

Rasprostanjenje u Crnoj Gori; SM: Lovćen (Njeguši)

 1. PINUS HELDREICHII Christ

Fam. borovke (Pinaceae)

Opšte rasprostranjenje: CG, BiH, SR, MA,

Stanište: najčešće naseljava strme, kamenite i stjenovite terene subalpskog pojasa, te u tom pogledu nema premca. To su mjesta gdje surovost planinskog klimata dolazi do najvećeg izražaja. Obrazuje čiste ili miješane sastojine s drugim četinarskim i lišćarskim vrstama.

Geološka podloga: karbonatna

Nadmorska visdina: 1300-2000 mnv

Rsprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Jezerski vrh, Štirovnik (prim. aut. A. Uskoković, B. Proročić, V. Živanović; – Vuči do, Bižaljevac, Kuk. )

Endemi i subendemi Nacionalnog parka “Lovćen”

Endemi i subendemi Lovćena (II)

Endemi i subendemi Lovćena (III)

Endemi i subendemi Lovćena (IV)

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.