Endemi i subendemi Lovćena (IV)

Endemi Lovćena, zajedno sa subendemima i lokalitetima na kojima se tokom terenskih istraživanja uspjelo da se popišu i mapiraju njihova staništa, od kojih su neka nova i do sada su bila nepoznata.
Satureja subspicata
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

 1. Stachys recta L. subsp. baldaccii (K. Malý) Hayek = Stachys baldaccii Hand.-Mazz., Stachys chrysophaea Pancic, Stachys serpentina K. Malý, Stachys subcrenata var. fragilis f. baldacii K. Malý, Stachys zepcensis Form.

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, ? Gr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (između Kotora i Krsca, Šanik, Njeguši, između Njeguša i Cetinja-Golo brdo).

Stanište: stijene i kamenjari montanog i subalpskog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1280 – 1300 mnv

 1. Clinopodium alpinum (L.) Kuntze subsp. majoranifolium (Mill.) Govaerts = Acinos alpinus (L.) Moench subsp. majoranifolius (Miller) P.W. Dall, Acinos majoranifolius (Mill.) Šilic, Acinos montenegrinus (Sagorski) Šilic, Calamintha montenegrina Sagorski, Satureja majoranifolia (Mill.) K. Malý, Calamintha alpina f. hirsutior Rohlena, Satureja patavina (Jacq.) Degen

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, Hr, BH?

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik, Mirac, Poda, Torinje, Rujiški vrh), Cetinje (okolina).

Stanište: kamenjari; na pašnjačkim kamenjarima i na rudinama; kamenjar sa Phlomisom;

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Clinopodium dalmaticum (Benth.) Bräuchler & Heubl = Micromeria dalmatica Benth., Satureja dalmatica (Benth.) Nyman

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, Hr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: M: Boka Kotorska (Vrmac, Kotor) Kotor (okolina Kotora); SM:

Lovćen (između Kotora i Njeguša, Njeguši, Lopatni do, primorske padine),

Stanište: otvoreni karbonatni kamenjari mediteranko-montanog pojasa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 30 – 1100 mnv

 1. Micromeria longipedunculata Bräuchler=Micromeria parviflora (Vis.) Reichenb., Satureja inodora Host, Satureja parviflora Vis.

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Padež, Bukovica, izmeu Bukovice i

Cetinja, Ivanova Korita-Bjeloši, primorske padine).

Stanište: stijene u šikari bijelog i crnog graba Ostryo-Carpinion rupestris; šikare bjelograbica

Carpinion orientalis (Carpino orientali-Punicetum granatae); u pukotinama stijena, uz zidove; in rupestribus; šikara sladuna i cera Quercion petreae-cerris

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 20 – 1400 mnv

 1. Satureja horvatii Šilic

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje:

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovcen (Njeguši).

Stanište: kamenjari i šibljaci

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 250 – 1600 mnv

 1. Satureja subspicata Bartl. ex Vis. subsp. subspicata= Satureja montana subsp. illyrica (Host) Nyman

LABIATAE (LAMIACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, Mk, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši, Brajici, Padež, Obzovica, Cetinje, Culice, Đinovo brdo, Orlov krš).

Stanište: pašnjačkim kamenjari Chrysopogoni-Satureion; pukotine karbonatnih stijena Edraianthion

(Hieracio-Ramondietum serbicae Edraianthetum pivae Edraiantho-Dianthetum Nicolai, Galio- Ramondietum); mediteranske i submediteranske pukotine karbonatnih stijena Centaureo-Portenschlagiellion (Campanulo-Moltkeetum petraeae)

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 550 – 1600 mnv

 1. Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. nivale (Boiss. & Heldr.) Markgraf = Cynanchum nivale (Boiss. & Heldr.) Nyman, Cynanchum sulfureum (Velen.) Hayek, Cynanchum vincetoxicum var. nivale (Boiss. & Heldr.) Hayek, Vincetoxicum nivale Boiss. & Heldr.

ASCLEPIADACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, Bu, Gr, Mk, CG, Sr, Tu (E)

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Babljak, Njeguši, Štirovnik, Dolovi, Ivanova Korita,

Treštenik).

Stanište: u pukotinama stijena, na rubu bukove šume i u škripovima

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1200 – 2200 mnv

 1. Vincetoxicum huteri Vis. & Ascherson = Cynanchum huteri (Vis. & Ascherson) Pitt. ex K. Schum.

ASCLEPIADACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, Hr, Gr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (između Kotora i Njeguša, Babljak, Štirovnik, Njeguši, Ivanova Korita, Majstori, Ruišta, Petkove rupe).

Stanište: šikare bjelograbica Carpinion orientalis (Rusco-Carpinetum orientalis); mediteranski i

submediteranski pašnjacki kamenjari Chrysopogono-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); šikara

bukve (Fagetum montanum); šikara cera kamenjar; makija; na rudinama, u maslinjacima; podzid;

kultivisana šuma sa Pinus halepensis; visokoplaninske livade

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 5 – 1200 mnv

 1. Asperula scutellaris Vis. = Asperula rupestris (Vis.) Reichenb. non Tineo, Galium palustre Vis., Galium rupestre Vis.

RUBIACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, Gr, ? Mk, CG, ? Rm, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši, Jezerski vrh, Bukovica), planine iznad Kotora, Cetinje (okolina, Dobrsko Selo).

Stanište: šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum); šikare

bjelograbica Carpinion orientalis (Carpino orientali-Punicetum granatae) šikare crnog graba Ostryo-

Carpinion orientalis; mediteranski i submediteranski pašnjacki kamenjari Chrysopogoni-Satureion

(Genisto-Globularietum); pašnjacki kamenjari Satureion subspicatae, pukotine karbonatnih stijena

Edraianthion (Geranio-Ramondaetum serbicae, Edraianthetum pivae Edriantho-Dianthetum nicolai); pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Centaureo incomptae-Asteretum bellidiastri, Seslerio-Saxifragetum crustatae); livada; šikara bukve; šikara cera

Geološka podloga: karbonat, (dolomiti-dolomitizirani krečnjak)

Nadmorska visina: 40 – 2000 mnv

 1. Galium firmum Tausch = Galium aureum Vis.

RUBIACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, Hr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Mirac, Njeguši, Poda)

Stanište: šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum); mediteranski i submediteranski pašnjacki kamenjari Chrysopogono-Satureion (Stipo-Salvietum oficinalis); pukotine karbonatnih stijena Edraianthion (Campanulo-Moltkeetum petraeae, Galio-

Ramondietum, Micromerio julianae-Ramondaetum serbicae); kamenjari i poluumireni sipari; na krečnjackim stijenama

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 700 – 1200 mnv

 1. Viburnum maculatum Pant.

CAPRIFOLIACEAE

Opšte rasprostranjenje: BH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM Lovcen (Krstac), (prim. aut. A. Uskoković, B. Proročić. V. Živanović. Široko rasprostranjen na području Njeguša, Trešnje, Bižaljevca, Vučjeg Dola, Zlatarica, Kuk, Dolovi)

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 400 – 1900 mnv

 1. Lonicera formanekiana Halácsy subsp. formanekiana = Lonicera alpigena subsp. formanekiana (Hálacsy) Hayek

CAPRIFOLIACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, ? BH, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik), Katunska nahija. (Cuce).

Stanište: šume munike Pinion heldreichii (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum) brežuljci

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 800 – 1500 mnv

 1. Lonicera glutinosa Vis.

CAPRIFOLIACEAE

Opšte rasprostranjenje: BH, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen.

Stanište: šumarci bjelograbica Carpinion orientalis (Carpinetum orientalis); stjenovita mjesta

Geološka podloga: karbonat (dolomiti)

Nadmorska visina: 400 – 700 mnv

 1. Knautia dinarica (Murb.) Borbás subsp. dinarica = Knautia intermedia var. persetosa Borbás, Knautia silvatica var. dinarica Murb.

DIPSACACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, ? Bu, Hr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Ivanova Korita-Kaba i Tisova ploca).

Stanište: subalpske i alpske rudine Campanulion albanicae (Poeto-Potentilletum montenegrinum,

Crepidi-Centauretum kotschyanae, Seslerietum giganteae-caricetosum ferruginei, Ranunculo- Helianthemetum nitidae).

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1000 – 2000 mnv

 1. Knautia sarajevensis (G. Beck) Szabó = Knautia lancifolia var. sarajevensis G. Beck

DIPSACACEAE

Opšte rasprostranjenje: BH, Hr, CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (Njeguši);

Stanište: nema podataka

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1000 – 2000 mnv

 1. Knautia visianii Szabó

DIPSACACEAE

Opšte rasprostranjenje:

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Vrela, Ugnji, Cista strana, Vučji Do), Cetinje (Zabrđe).

Stanište: šikare crnog graba Ostryo-Carpinion orientalis; mezofilne visokoplaninske livade

Pancicion (Ranunculo-Pancicietum serbicae-asphodeletosum albi); na kamenjaru

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 100 – 1400 mnv

 1. Campanula austroadriatica D. Lakušic & Kovačić

CAMPANULACEAE

Opšte rasprostranjenje:

Rasprostranjenje u Crnoj Gori:  SM: Lovćen (Njeguši, Bukovica), Cetinje (okolina).

Stanište: zidine Parietarion judaicae; zidine (Asplenietea trichomanes); submediteranske zajednice u pukotinama karbonatnih stijena Edraianthion (Galio-Ramondietum, Hieracio-Ramondietum serbicae, Moltkeo-Galietum baldaccii, Edraianthetum pivae); mediteranske i submediteranske zajednice u pukotinnama karbonatnih stijena Centaureo-Portenschlagiellion (Campanulo-Moltkeetum petraeae), subalpske pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Potentilletum persicinae, Micromerietum croaticae, Saxifragetum rochelinae); termofilni sipari Peltarion alliaceae (Corydaleto-Geranietum macrorrhyzi); zona Salicion eleagni (Satureio-Drypetum).

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 0 – 1200 mnv

 1. Campanula hercegovina Degen & Fiala = Campanula tarana K. Malý

CAMPANULACEAE

Opšte rasprostranjenje: BH, ? Hr, ? CG, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši).

Stanište: livada; travnata staništa

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: nema podataka

 1. Edraianthus tenuifolius (Waldst. & Kit.) A. DC.

CAMPANULACEAE

Opšte rasprostranjenje: Al, CG, BH, Hr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovcen (između Kotora i Krsca, Krstac, Njeguši, Bogojev do,

Golica, Kapa, Krstac, Kunji dolovi, Latkov brijeg, Lazarev štit, Torine, Zanovjetni brijeg, Golo brdo, Brajići-Rijecke strane, Padež, Đinovo brdo, Orlov krš, Šanik, Bukovica), Cetinje.

Stanište: šikara bjelograba Carpinion orientalis, pukotine karbonatnih stijena submediterana Edraianthion (Edraianthetum pivae, Edriantho-Dianthetum nicolai, Moltkietum petraeae) pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Potentilletum persicinae, Saxifragetum rochelinae), mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis, Lino-Salvietum brachyodoni), mediteransko-submediteranske zajednice u karbonatnim pukotinama stijena Centaureo-Portenschlagiellion (Campanulo-Moltkeetum petraea), kamenjar s pelimom; pojas termofilnih hrastovih i bukovih šuma

Geološka podloga: karbonat (dolomit-dolomitizirani krečnjak)

Nadmorska visina: 50 – 1150 mnv

 1. Gnaphalium pichleri Murb. = Gnaphalium pichleri Murb., Gnaphalium roeseri var. pichleri (Murb.) Hayek, Omalotheca pichleri (Murb.) J. Holub

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Gr, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Bjeloši), Cetinje. ?

Stanište: subalpski i alpski karbonatni sipari Saxifragion prenjae (Sagino-Gnaphalietum pichlerii); vlažne stijene; osojni krševi

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1775 – 2385 mnv?

 1. Achillea abrotanoides (Vis.) Vis. = Achillea multifida Griseb., Ptarmica abrotanoides Vis., Ptarmica multifida subsp. abrotanoides

(Vis.) Nyman

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Hr, Gr, Mk, Sr

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Crkvica, Majstori, Štirovnik). (prim. aut. A. Uskoković, B. Proročić, V. Živanović. Treštenički vrh, Babina glava, Jezerski vrh, Goliš)

Stanište: subalpski i alpski karbonatni sipari Silenion marginatae (Drypidi-Silenetum marginatae); vegetacija torova Chenopodion subalpinum (Senecietum rupestris-rumicetosum alpine); subalpske acidofilne livade Jasinion orbiculatae (Nardetum subalpinum montenegrinum-festucetosum spadiceae); karbonatni sipari reda Arabidetalia flavescentis; planinske rudine na karbonatima reda

Amphoricarpetalia; na rudinama i pašnjačkim kamenjarima; osunčani kamenjari

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 880 – 2000 mnv

 1. Leucanthemum chloroticum A. Kerner & Murb. = Chrysanthemum chloroticum (A. Kerner & Murb.) Horvatic., Leucanthemum atratum (Jacq.) DC. subsp. chloroticum (Kern. et Murb.) Horvatic, Leucanthemum graminifolium subsp. chloroticum (A. Kern. & Murb.) Hayek

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: CG, BH, Hr SM: Lovćen (Štirovnik, Jezerski vrh Majstori), Cetinje.

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Saxifragetum rochelinae); rudine i pašnjacki kamenjari

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1100 – 1600 mnv

 1. Tanacetum cinerariifolium (Vis.) Schultz Bip. = Chrysanthemum cinerariifolium Vis., Pyrethrum cinerariifolium Trev.

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, CG

Rasprostranjenje u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Ugnji, Čavori, Mirac, Brajići), Cetinje (Umci, Dobrsko Selo).

Stanište: šikare primorskih krajeva Paliurion adriaticum (Rhamno intermediae-Paliuretum); šumarci bjelograbica i crnog graba Ostryo-Carpinion (Seslerio-Ostryetum carpinifoliae); mediteranski i submediteranski pašnjački kamenjari Chrysopogoni-Satureion (Stipo-Salvietum officinalis); pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion autariati (Edraiantho-Globularietum cordifoliae); šikara bjelograbica Carpinion orientalis; makija; šikara sa mirtom, erikom i primorskom klekom

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 30 – 1000 mnv

 1. Senecio thapsoides DC. subsp. visianianus (Vis.) Vandas

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Hr

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Bukovica), Cetinje.

Stanište: montane šume munike (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum); kamenjar; pukotine stijena

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 1300 – 1600 mnv

 1. Amphoricarpos neumayerianus (Vis.) Greuter

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: BH, CG, Sr

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Štirovnik, Ivanova Korita, Jezerski vrh, Treštenik, između Bukovice i Cetinja).

Stanište: pukotine karbonatnih stijena Amphoricarpion (Potentilletum persicinae, Micromerietum croaticae, Saxifragetum rochelinae, Edraiantho-Globularietum cordifoliae) i Edraianthion (Moltkietum petraeae);;

Geološka podloga: karbonat

Nadmorska visina: 515 – 2000 mnv

 1. Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve subsp. cetinjensis

(Rohlena) Greuter & Wagenitz = Serratula cetinjensis (Rohlena) Rohlena, Serratula radiata subsp. cetinjensis (Rohlena) Hayek,

Serratula radiata var. cetinjensis Rohlena

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Opšte rasprostranjenje: Al, BH, CG, Hr, Sr

Rasprostranjenost u Crnoj Gori: SM: Lovćen (Njeguši, Torinje)

Endemi i subendemi Nacionalnog parka “Lovćen”

Endemi i subendemi Lovćena (II)

Endemi i subendemi Lovćena (III)

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.