Ni jedan narod nije ostavio Allahovu uputu, a da Allah među njih nije ubacio mržnju i neprijateljstvo

Sura El-Ma'ida nas uči da zavidnik neće ostvariti ništa osim propasti i kajanja, te da su bogobojazni ljudi sigurni od zavidnosti.
Ilustracija: Ahmed Al-Refaie
Ilustracija: Ahmed Al-Refaie
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Centralna tema sure El-Ma’ida jeste ispunjavanje obaveza i ugovora prema Allahu i prema ljudima. To je sura koja počinje Allahovim pozivom: ”O vjernici!”, i ovaj poziv se u suri El-Ma’ida spominje čak 16 puta.

Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, rekao je: ”Kad čujete Allahov poziv: ”O vjernici!”, pažljivo slušajte, jer je to dobro koje vam se naređuje ili zlo koje vam se zabranjuje.”

A taj poziv znači: O vi koji ste istinski povjerovali u Allaha, o vi koji ste zadovoljni s Allahom kao Gospodarom, slušajte i budite pokorni Allahu i ispunjavajte preuzete obaveze i ugovore. Budite iskreni u svom vjerovanju i poštujte Allahove granice, budite pokorni Allahu u tajnosti, kao što ste Mu pokorni u javnosti, obavljajte svoje poslove savjesno i temeljito, pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne u grijehu i neprijateljstvu, govorite uvijek istinu makar vam bila gorka, nemojte se mrziti, nemojte zaviditi jedni drugima, nemojte jedni druge klevetati i ogovarati. Budite samilosni među sobom a žestoki prema svojim neprijateljima, i nemojte se u ime Allaha bojati ničijeg prijekora sve dok budete slijedili pravi put i ispunjavali svoje zavjete i ugovore.

Sura El-Ma’ida nas uči da zavidnik neće ostvariti ništa osim propasti i kajanja, te da su bogobojazni ljudi sigurni od zavidnosti.

Sura El-Ma’ida nas uči da ako između nas i nekih ljudi postoji neprijateljstvo, to neprijateljstvo ne smije biti prepreka da se prizna istina ako je ona na suprotnoj strani i da se postupi pravedno. Islamski učenjaci su kazali: ”Najbolje čime ćeš uzvratiti onome ko je nepokoran Allahu u pogledu tebe i tvoga prava, da ti budeš pokoran Allahu u pogledu njega i njegovog prava.”

Sura El-Ma’ida nas uči da je Allah usavršio vjeru islam i upotpunio blagodat prema nama i da je islam najveća blagodat koju nam je Allah dao, jer je to svjetlo pomoću kojeg se krećemo u životu, pa ga ne ispuštajmo i ne ostavljajmo, jer ćemo bez tog svjetla biti izgubljeni i poniženi, i bit ćemo stradalnici na oba svijeta.

Sura El-Ma’ida nas uči da ni jedan narod nije ostavio i u zaborav bacio Allahovu uputu, a da Allah među njih nije ubacio mržnju i neprijateljstvo, kao što je objavljeno: ”Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: ‘Mi smo kršćani’ – ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani zaboravili, zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do Sudnjega dana ubacili; a Allah će ih, sigurno, obavijestiti o onome što su radili.” (El-Ma’ida, 14.)

Sura El-Ma’ida nas uči da musliman ima svoj poseban identitet utemljen na Allahovoj objavi i dužnost je muslimanu da očuva taj identitet i punu pripadnost islamu. A to znači da islam odlučno kaže: ”Ne!”, slijepom slijeđenju tuđih ideja i običaja, odnosno ideja i običaja koji nisu utemeljeni na Božanskoj uputi. Dakle, tolerancija prema drugima i drugačijima – da, ali slijepo slijeđenje i odstupanje od islamskih principa – ne. Jer, ogromna je razlika između poštovanja, pozitivne saradnje, samilosti i tolerancije, i između asimilacije i gubitka identiteta.

Sura El-Ma’ida nas uči da musliman ne smije biti povodljiv, upozoravajući: ”O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili.” (El-Ma’ida, 105.)

A to znači, ako svi ljudi oko vas mijenjaju i skrnave Allahove propise i ne ispunjavaju ugovore koje su sklopili sa svojim Gospodarom, vi se, o vjernici, brinite o sebi i budite čvrsti na istini, ne mijenjajte Allahove propise i ne interpretirajte ih po svom hiru i nahođenju, kao što se navodi u predaji: ”Nemojte biti povodljivi govoreći: ‘Ako drugi ljudi budu činili dobro i mi ćemo to činiti, a ako budu činili zlo (zulum i nepravdu) i mi ćemo to činiti.’ Već, ukoliko drugi dobro čine i vi to činite, a ukoliko drugi budu loše postupali, vi nemojte nepravdu činiti.” (Tirmizi)

Sura El-Ma’ida nas uči da je najgora vrsta haram imetka i zarade, imetak koji uzme učenjak da bi slušao laž i zabludu, a prešutio istinu, na šta aludira ajet: ”Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu.” (El-Ma’ida, 42.) I to je veći grijeh od kamate, jer je prešućivanje istine i podržavanje laži i zablude, opći zulum i nepravda.

Sura El-Ma’ida nas uči da niko nema pravo zabraniti i oharamiti lijepe stvari koje je Allah dozvolio, kao što se navodi u ajetu: ”O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju.” (El-Ma’ida, 87.)

Sura El-Ma’ida je sura koja govori o propisima halala i harama i ona je jedina sura u Kur’anu u kojoj se spominju svih pet intencija Šerijata: zaštita vjere, života, razuma, časti i imetka.

I na kraju, neko bi mogao postaviti pitanje: Ako je centralna tema ove sure ispunjavanje ugovora i zavjeta, zašto onda sura nosi naziv El-Ma’ida – Trpeza i šta je to što glavnu temu sure povezuje sa trpezom? Odgovor se nalazi upravo u zadnjem ajetu kazivanja o spuštanju trpeze u riječima Uzvišenog Allaha: “Ja ću vam je spustiti” – reče Allah -“ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti.” (El-Ma’ida, 115.) Dakle, i kazivanje o trpezi je povezano sa ugovorom i zavjetom koji je Allah uzeo od Isaovih, alejhi selam, učenika. Isaovi, alejhi selam, učenici (apostoli) tražili su da im Allah pošalje neki znak ili ajet, pa im je njihov Gospodar dao ono što su tražili i uzeo od njih strogi zavjet i ugovor, pa ako ga prekrše bit će žestoko kažnjeni.

Što se tiče islamskog ummeta, Allah je nama objavio (spustio) u ovoj suri ključni ”ajet” ili znak koji je također povezan sa zavjetom i ugovorom, a to je ajet: ”Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Ma’ida, 3.) Ovaj ”ajet” ili znak je Božanski dar sličan ”ajetu” koji je dat i spušten Isaovim, alejhi selam, učenicima. Isaovi, alejhi selam, učenici su svoj ugovor i zavjet prema Allahu ispunili, pa hoćemo li mi muslimani ispuniti svoj zavjet?!

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.