Islam je najljepši ukras na dunjaluku i na Ahiretu

Ako vjera postane vaše svojstvo, onda to zahtijeva da se potčinite njezinim naredbama, dobrovoljno, po vlastitom izboru i iz ljubavi.
Screenshot-2021-10-11-at-08.57.22-768x457
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Uzvišeni Allah objavio je u Kur’anu: “Allah je nas uputio, a zar ima ljepše upute od Allahove? Mi se samo Njemu klanjamo.” (El-Bekara, 138.)

U ovom ajetu upotrebljena je sintagma ”sibgatullah”( صبغة الله), koja je u prevodima Kur’ana na bosanski jezik prevedena kao ”Allahova uputa”, a doslovno (leksičko) značenje riječi ”sibgatun” je boja, nijansa, priroda i sl.

Objašnjavajući ovu kur’ansku sintagmu, Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: ”Sibgatullah je Allahova vjera, ali ju je Allah nazvao ”bojom” (”sibgom”) jer ona pokazuje svoj utjecaj i učinak na onoga ko je prihvati i slijedi, kao što se trag boje pojavljuje i jasno vidi na odjeći. Rečeno je također da je u ovom ajetu za vjeru (islam) upotrijebljen izraz ”sibga” ili ”boja”, jer iskreni i pobožni musliman smatra Allahovu vjeru nužnom i neophodnom i on je ne napušta, poput boje koja je neodvojiva od odjeće.”

Komentirajući citirani ajet i sintagmu ”sibgatullah”, šejh Es-Sa’di u svom tefsiru, kazao je: ”To znači: držite se Allahove ”sibge”, a to je Njegova vjera, pa je slijedite u potpunosti, sa svim vašim djelima, vanjskim i unutarnjim, i u svakom trenutku, dok ona ne postane vaša ”boja” i jedno od vaših neodvojivih svojstava. A ako vjera postane vaše svojstvo, onda to zahtijeva da se potčinite njezinim naredbama, dobrovoljno, po vlastitom izboru i iz ljubavi. U tom slučaju vjera (ed-din) postaje vaša priroda i vaša bit na isti način kao što boja postaje bit odjeće i njezino svojstvo, i vi time postižete dunjalučku i ahiretsku sreću, jer vjera islam podstiče na plemeniti moral, dobra djela i uzvišene stvari.”

Šejh Fejsal el-Džasim, veli: “Ispravna vjera daje srcu, govoru i djelu posebnu boju koja se jasno pokazuje kod svih onih koji je slijede i pridržavaju se njezinih uputa. I vidjet ćeš da su kod onoga koji ide tim putem, vjerovanje, govor i djela u skladu s onim što Allah želi i voli.”
A to znači da je iskreno vjerovanje (iman) najljepši ukras za njenog vlasnika na dunjaluku i na Ahiretu i bez tog ukrasa čovjek ne može izgledati lijepo. Ovaj ukras Uzvišeni Allah daje kome hoće od robova Svojih, i njime ”ukrašava” vjernička srca, kao što je Allah, dželle šanuhu, rekao: ”Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio, i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na Pravome putu dobrotom i blagodati Allahovom. – A Allah sve zna i mudar je.” (El-Hudžurat, 7.-8.)

Objašnjavajući izraz ”zinet” (ukras) koji je upotrijebljen u ovom ajetu, Ibn Abbas, rekao je: ”Dobro djelo donosi svjetlo na licu, svjetlo u srcu, obilnu opskrbu, snagu u tijelu i ljubav u srcima ljudi.”

Vjera (iman) donosi mir i sigurnost u dušu, a nevjerovanje i griješenje donose nemir, tjeskobu i izgubljenost, jer vjernik teži visinama i njegovo srce je vezano za nebo, dok su veliki grješnici i nevjernici izgubljeni u dunjalučkim bespućima, i zbog toga što su ogrezli u grijehu uskraćena im je uputa i svako dobro.

U svom znamenitom djelu Hiljetul-evlija, Ebu Nu’ajm el-Asfahani zabilježio je predaju od Ata’a el-Horosanija u kojoj je rekao: ”Sreo sam jedanput Vehba ibn Munebbiha, pa sam mu rekao: ”Prenesi mi hadis ili predaju koju ću odmah naučiti napamet.” Rekao mi je: ”Allah je objavio Davudu, alejhi selam: ‘O Davude, tako mi Moje Uzvišenosti i slave, niko se od Mojih robova neće iskreno pouzdati u Mene i tražiti pomoć samo od Mene, a da mu neću dati izlaz i olakšanje, makar mu sedam nebesa i sedam zemalja i svi koji su na njima pravili spletke; tako mi Moje Uzvišenosti i slave, niko se od Mojih robova neće pouzdati i tražiti pomoć od nekog drugog osim Mene, a da mu neću presjeći uzroke opskrbe, i nije me briga u kojoj dolini će stradati.”’

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.