Aktivnosti na promjeni Ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine su u toku

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Promjena ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine je imperativ, čega su sve više svjesni i građani BiH svih naroda kao i međunarodna zajednica, kako bi se BiH preuredila iz dejtonske u funkcionalnu državu ravnopravnih građana.
Akademska inicijativa za promjenu ustava Bosne i Hercegovine – AIPUB
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Asocijacija AIPUB je, shvatajući da su sve dosadašnje inicijative ostajale na nivou ideja, pokrenula odlučnu akciju širokih razmjera, kako bi se ta akumulirana svijest materijalizirala i konkretizirala u aktivan proces promjene ustavnog uređenja BiH.

Aktivosti na realizaciji projekta Inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine AIPUB-a odvijaju se planiranim tempom. Prvi sastanak na kome je inicirana ideja o pokretanju projekta za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu 28.nov.2020. god. Ubrzo je konstituisan inicijativni odbor sastavljen od pravnika, ekonomista, inžinjera, privrednika, diplomata i drugih struka, većinom doktora nauka i profesora, koji je djelovao pod nazivom Akademska inicijativa za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine – AIPUB. AIPUB je, u prethodno definiranom roku, već 28.12.2020. god. usvojio nacrt Memoranduma za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, te održao prvu press konferenciju 3.01.2001. god.

Medijska promocija

Jedna od osnovnih instrumenata za promociju i provođenje Memoranduma je zasnovana na medijskoj kampanji. Press konferencija AIPUB-a, koja je održana u Sarajevu, na kojoj je predstavljen Memorandum kao platforma za promjenu ustavnog uređenja BiH, privukla je veliko interesovanje medija i portala, te pokrenula lavinu pozitivnih reakcija građana i asocijacija u zemlji i svijetu. Izvještaj sa press konferencije je prenijelo deset TV stanica i preko trideset portala.

To pokazuje koliko su građana BiH u zemlji i dijaspori živo zainteresovani da se funkcionalno teritorijalno preuređenje BiH dogodi što prije. Odmah nakon održane press konferencije, vodeći mediji u BiH su ustupili medijski prostor za gostovanje predsjednika AIPUB-a, akademika Suada Kurtćehajića, koji je stručno i egzaktno pojasnio javnosti razloge za pokretanje projekta za ustavne promjene u BiH kao i osnovne principe na kojima bi se trebao temeljiti budući Ustav Republike Bosne.

Posebno je pažnju privukao oštar dueal na FACE TV akademika Kurtćeahića i doktora Dragana Đokanovića, osnivača Republike Srpske, prema njegovim navodima. U tom duelu Akademik je uspio da „natjera“ Đokanovića da daje besmislene i apsolutno kontradiktorne izjave, da otkrije mnoge nepoznate detalje koji teško optužuju i njega i Republiku Srpsku, te prizna da je RS pred finansijskim kolapsom.

Svi ovi nastupi su imali ogromnu gledanost i preglede na društvenim mrežama, za prilike u BiH, koji su premašili cifru od 1.000.000 u toku samo desetak dana (potvrđeni podaci), što je bio jedan od bitnih instrumenata za podršku naporima AIPUB-a za ostvarenje cilja. Na taj način su građani u BiH i dijaspore na najbolji način upoznati sa aktivnostima AIPUB-a kao i o činjenici da se Ustav mora hitno mijenjati, kako bi se BiH preobrazila iz dejtonske u funkcionalnu i demokratsku državu ravnopravnih građana.

Dok akademik Kurtćehajić bije medijsku bitku i medijsko promoviranje Memoranduma AIPUB-a kao platforme za budući ustav Republike Bosne, timovi AIPUB-a u koordinaciji mr. sci. Džavida Begovića, predsjednika Upravnog odbora i doc. dr. Tarika Kurbegovića, člana Upravnog odbora, na svim kontinentima kao i u Bosni izgrađuju infrastrukturu koja će voditi složenu kampanju o neophodnosti promjene ustava Bosne i Hercegovine, kako prema građanima BiH tako i prema akademskim i političkim pojedincima i subjektima, istaknutim predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore, te konačno prema vladama zemalja koje mogu imati uticaja na pozitivne društveno-političke tokove u BiH.

Do sada su izvan Bosne formirani timovi u SAD, Kanadi, Australiji i Francuskoj, a u fazi formiranja su timovi u Njemačkoj, Turskoj, Austriji, Norveškoj, Švedskoj i Rusiji. Cilj ove kampanje je da se dobije podrška što većeg broja zemalja u vidu rezolucije o neophodnosti promjene ustavog uređenja Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti na području Sjeverne Amerike (SAD i Kanada)

Do sada je urađeno sljedeće:

  • Predstavljanje misije Akademske inicijative za promjenu ustavnog uređenja BiH određenim kanadskim i američkim akademskim pojedincima i subjektima, te istaknutim predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore u Kanadi i SAD,
  • Predstavljanje drafta Memoranduma Akademske inicijativa za promjene ustavnog uređenja BiH određenim kanadskim i američkim akademskim i političkim pojedincima i subjektima, te istaknutim predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore u Kanadi i SAD.

U sklopu navedenih akcija počelo se sa uspostavljanjem mreže aktivista Akademske inicijative za BiH u Sjevernoj Americi. Akademik Emir Ramić i Amra Šabić El Reyes, profesorica sa Univerziteta Columbia su se aktivno uključili u tim Akademske inicijatve za Sjevernu Ameriku.

Aktivnosti na području Australije

Sve informacije vezane za aktivnosti Akademske inicijative za promjenu dejtonskog ustava proslijeđene su svim kontaktima (kako među građanima i BiH organizacijama u Australiji, tako i široj australskoj javnosti i politickom establišmentu) putem e-maila i messengera sa zahtjevom za potpisivanje online peticije i dalje širenje informacija.

Direktnim i telefonskim razgovorima sa zainteresiranima šire se informacije vezane za aktivnosti Akademske inicijative.

Obaviješteni su urednici i voditelji radio programa na bosanskom jeziku da tokom emisija jedan dio vremena posvete aktivnostima Akademske inicijative za promjenu dejtonskog ustava i to na:

  • lokalnom radio programu ZZZ u Melbourne – urednik i voditelj Nehrudin Đambegović
  • lokalnom radio program BH zajednice u Sydney – urednik i voditelj Hasan Biščević
  • SBS radio programu na bosanskom jeziku koji se emituje na prostoru cijele Australije, – urednik i voditelj Aiša Hadžiahmetović.

U sklopu daljnih aktivnosti bit će poslat prijedlog sporazuma o podršci AIPUB-u svim BH organizacijama i udruženjima koji aktivno djeluju u Australiji, te će se aktivnosti proširiti na širu javnost i lobiranje među uticajnim australijskim političarima.
Safet Alispahić i Sait Smajić su koordinatoi aktivnosti AIPUB-a za Australiju.

U toku su takođe aktivnost na dobijanju podrške nacionalnih manjina, vjerskih zajednica te probosanskih udruženja širom svijeta.

Kampanja za novi Ustav BiH se vodi putem diplomatskih kanala, medija, društvenih mreža i ličnih kontakata. Informaciju o pokrenutoj inicijativi za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine putem društvenih mreža je do sada dosegla cifru od oko 2.000.000 ljudi.

Ono što najviše raduje je što mnogi aktivni kao i nekadašnji političari podržavaju sadržaj Memoranduma AIPUB-a, među kojima je najznačajnija podrška Stjepana Mesića, predsjednika Republike Hrvatske 2000-2010.

Mnogi građani hrvatske i srpske narodnosti daju podršku Memoandumu putem komentara ili u inbox Akademske inicijative, ili u direktnim kontaktima. Ovo i jeste konačni cilj AIPUB-a, da građani velikom većinom prihvate promjenu ustava kao prirodnu opciju, a ne kao opasnost po svoj narod, te kao razuman izlaz iz dejtonskog ćorsokaka i put u bolju budućnost svih nas koji živimo u Bosni.

Veliki doprinos kampanji AIPUB-a daje portal Bosnjaci.net sa urednikom Esadom Krcićem koji redovno prati aktivnosti provođenja inicijative za promjenu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, te informira veliki broj čitalaca širom svijeta koji prate ovaj portal.

Podsjetimo se na osam osnovnih principa na kojima bi se trebao temeljiti novi ustav Republike Bosne:
1. Naziv države: REPUBLIKA BOSNA kao sljedbenica 930 godina dugog historijskog naziva države (948-1878) BOSNA.
2. Interes: Interes države Republike Bosne je iznad interesa pojedinaca, nižih nivoa vlasti, susjednih i drugih država svijeta te iznad interesa međudržavnih asocijacija i blokova.
3. Teritorija: Suverenitet i teritorijalni integritet u AVNOJ-evskim granicama.
4. Kontinuitet: Kontinuitet Republike Bosne u različitim oblicima i stepenu samostalnosti i suvereniteta se proteže od srednjovekovne Bosne kada je Bosna bila nezavisna država preko pašaluka (ejaleta, ajaleta beglerbegluka) pod osmanskom upravom, Bosne i Hercegovine kao corpus separatuma pod Austro-ugarskom upravom, članom 135. Vidovdanskog ustava zaštićenim granicama Bosne i Hercegovine utvrđenim na Berlinskom kongresu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, federalne jedinice u SFRJ kada je 25.novembra na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena njena državnost i Republike Bosne i Hercegovine koja je na osnovu rezultata referenduma za nezavisnost, što je od nas tražila Internacionalna zajednica održanom 29. februara i 01. marta 1992. godine, priznata kao nezavisna i suverena država 06 i 07 aprila 1992. godine od Evropske zajednice i USA te primljena u Ujedinjene nacije 22.maja1992. godine.
5. Definicija Republike Bosne: Bosna je država ravnopravnih građana i naroda. Dakle, na prvo mjesto postaviti građanina, a ravnopravnost njenih naroda treba da proističu iz pravne i praktične ravnopravnosti svakog građanina Bosne.
6. Nacionalni identitet: Afirmirati nacionalni identitet BOSANAC koji obuhvata sve državljane Bosne ili doživljavaju Bosnu kao matičnu državu po uzoru na SAD, Francusku i druge evropske države koje naciju definiraju kao zajednicu građana jedne države uz zadržavanje i neosporavanje etničke pripadnosti bošnjačkom, srpskom, hrvatskom i drugim narodima koji žive u Bosni.
7. Struktura državne zakonodavne, izvršne i sudske vlasti:
• Predsjednik Republike Bosne bira se na cijeloj teritoriji države kao jedne izborne jedinice. Po mogućnosti uvesti elektorsko glasanje po uzoru na USA.
• Vlada Republike Bosne koja ima sva ministarstva neophodna za funkcionisanje države.
• Parlamentarna skupština Republike Bosne koja bi imala dva doma.
• Predstavnički dom koji se bira po principu jedan čovjek jedan glas proporcionalno broju stanovnika iz šest oblasti koje su i izborne jedinice (ukupno 99 članova predstavničkog doma – parlamenta)
• Dom oblasti koji bi imao po deset članova iz svake oblasti. Mehanizme njihovog izbora treba utvrditi
• Vrhovni sud Republike Bosne kao najviši sud opće nadležnosti
• Ustavni sud Republike Bosne koji bi rješavao usklađenost nižih pravnih akata sa Ustavom Republike Bosne sa osam sudija i devetim Predsjednikom suda Precizniji sastav i nadležnosti navedenih institucija će se dati u posebnom aneksu.
8. Teritorijalno uređenje: Država Bosna i Hercegovina uređuje se teritorijalno u u četiri regije i to: Sarajevska, Tuzlanska, Mostarska i Banjalučka makroregija.

Čitajte više