ODLUKA O RASPISIVANJU REPUBLIČKOG REFERENDUMA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA BOSNE I HERCEGOVINE

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

I
Raspisuje se referendum u Socijalistickoj republici Bosni i Hercegovini

II
Referendum ce se odrzati 29. februara i 1. marta 1992. godine

III
Na referendumu, ce se gradjani Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine izjasniti o pitanju:
JESTE LI ZA SUVERENU I NEZAVISNU BOSNU I HERCEGOVINU , DRZAVU RAVNOPRAVNIH GRADJANA, NARODA BOSNE I HERCEGOVINE – MUSLIMANA, SRBA, HRVATA I PRIPADNIKA DRUGIH NARODA KOJI U NJOJ ZIVE?

ZA / PROTIV

IV
referendum ce sprovesti republicka izborna komisija i opstinske izborne komisije

V
Ova odlika stupa na snagu danom objavljivanja u “Sluzbenom listu SR BiH”
SKUPSTINA SOCIJALISTICKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sluzbeni list RBiH” br. 2; 27. januara 1992.)
Na osnovu Amandmana LXXI tacka 5. Stav 2. na Ustav Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine, Skupstina Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine, na zajednickoj sjednici Vijeca Skupstine Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine odrzanoj 24. I 25. januara 1992. godine donijela je

ODLUKA O POVLACENJU BOSANSKOG PREDSTAVNIKA
ODLUKU O POVLACENJU PREDSTAVNIKA SOCIJALISTICKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE IZ SVIH SAVEZNIH DRZAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA

I
Povlace se predstavnici Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine iz svih saveznih organa i organizacija

II
Ovu odluku objaviti u “Sluzbenom listu SR BiH”.
SKUPSTINA SOCIJALISTICKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sluzbeni list RBIH”, br. 2;27. januara.)

REZULTATI REFERENDUMA

Na osnovu clana 28. Tacke 6. Zakona o referendumu (“Sluzbeni list SRBiH”, br 29/77 i 24/91), Republicka izborna komisij na sjednici odrzanoj 6. marta 1992. godine, utvrdila je rezultate REPUBLICKOG REFERENDUMA ZA UTVRDJIVANJE STATUSA BOSNE I HERCEGOVINE KOJI JE ODRZAN 29. FEBRUARA I 1. MARTA 1992. GODINE iste
OBJAVLJUJE
Od ukupnog broja glasaca 3.253.847 na republicki referendum za utvrdjivanje statusa Bosne i Hercegovine izaslo je i glasalo 2.073.568 gradjana sa pravom glasaili 64,31% i to prema izvodima iz opstih birackih spiskova 1.989.786 i na osnovu potvrda o upisu u opsti biracki spisak 83.535. glasaca.
Vazecih glasackih listica bilo je 2.067.969 ili 64,14%. Od ukupnog broja vazecih listica “ZA” je bilo 2.061.932 glasaci, ili 99,44%, dok je “PROTIV” glasalo 6.037 ili 0,29%, a nevazecih glasackih listica bilo je 5.227 ili 0,25%.
Dakle, od ukupnog broja (2.073.568) gradjana koji su glasali na republickom referendumu za utvrdjivanje statusa Bosne i Hercegovine 29. februara i 1. marta 1992. godine, ZA SUVERENU I NEZAVISNU BOSNU I HERCEGOVINU, DRZAVU RAVNOPRAVNIH GRADJANA, NARODA BOSNE I HERCEGOVINE – MUSLIMANA, SRBA, HRVATA I PRIPADNIKA DRUGIH NARODA KOJI U NJOJ ZIVE izjasnilo se 2.061.932. gradjana ili 99,44%
(“Sluzbeni list RBiH”, br. 7; 27.mart.1992)

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM UTVRDJIVANJU PRIVREMENOG GRBA I ZASTAVE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Amandmana LI tacka 5. Stav 3. Na Ustav Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine, Predsjednistvo Republike Bosne i Hercegovine

Clan 1.
Grb Republike Bosne i Hercegovine je stitastog oblika plave boje podijeljen na dva polja dijagonalnom gredom bijele boje sa po tri ljiljana zlatno-zute boje u svakom polju.

Clan 2.
Zastava Republike Bosne i Hercegovine je pravougaonog oblika sa grbom Republike Bosne i hercegovine u sredini na bijeloj podlozi. Odnos sirine i duzini zastave je jedan prema dva.

Clan 3.
Ova uredba stupa na snagu odmah, a objavice se u “Sluzbenom listu R BiH”.

Clan 4.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Sluzbenom listu RBiH”.

Predsjednik Skupstine R BiH
Miro Lazovic, s.r.

ZAKON O DANU DRZAVNOSTI I DANU NEZAVISNOSTI

Na osnovu Amandmana LXXIII tacka 1. Stav 7. Na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjednistvo Republike Bosne i Hercegovine donosi
UKAZ PROGLASENJU ZAKONA O PROGLASENJU 25. NOVEMBRA DANOM DRZAVNOSTI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglasava se Zakon o proglasenju 25. novembra Danom drzavnosti Republike Bosne i Hercegovine, koji je Skupstina Republike Bosne i Hercegovine donijela na sjednici Skupstine od 28. februara 1995. godine.
PR.Broj 1781/95
6. marta 1995. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjednistva R BiH,
Alija Izetbegovic. S.r.

UKAZ O PROGLASENJU ZAKONA O PROGLASENJU 1. MARTA DANOM NEZAVISNOSTI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

Proglasava se Zakon o proglasenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, koji je Skupstina Republike Bosne i Hercegovine donijela na sjednici Skupstine od 28. februara 1995. godine.
PR Broj 1780/95
6. marta 1995. godineSarajevo

Predsjednik Predsjednistva RBiH
Alija izetbegovic, s.r.

ZAKON O PROGLASENJU 1. MARTA DANOM NEZAVISNOSTI REPUBLIKE BOSNE I HERECEGOVINE

Clan 1.
Proglasava se dan 1. mart Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine.

Clan 2.
Dan nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine je drzavni praznik.

Clan 3.
Na Dan nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, drzavni organi, preduzeca i druga pravna lica ne rade.
Vlada Republike Bosne i Hercegovine odredit ce koji drzavni organi, preduzeca i druga pravna lica su duzna da rade na dan drzavnog praznika.

Clan 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Sluzbenom listu R BiH”

Predsjednik
Skuptine R BiH
Miro Lazovic, s.r.

13. ZAKON O PROGLASENJU 25. NOVEMBRA DANOM DRZAVNOSTI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.
Progalasava se 25. novembar Danom drzavnosti Republike Bosne i Hercegovine

Clan 2.
Dan drzavnosti Republike Bosne i Hercegovine je drzavni praznik.

Clan 3.
Na Dan drzavnosti Republike Bosne i Hercegovinae drzavni organi, preduzece i druga pravna lica ne rade.
Vlada Republike Bosne i Hercegovine odredit ce koji drzavni organi, preduzeca i druga pravna lica su duzna da rade i u kom obimu na dan drzavnog praznika.

Clan 4.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o proglasenju Dvadesetpetog novembra drzavnim praznikom Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine (“Sluzbeni list SRBiH” , broj 5/69).

Clan 5.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Sluzbenom listu R BiH”.

Predsjednik Skupstine R BiH,
Miro Lazovic, s.r.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.